Lehe Hükümlerin Uygulanması Talebi Hakkında

yargitay-logo-EBA1F5590D-seeklogo.com.gifYARGITAY 8. Ceza Dairesi

2016/480 E. 2016/5041 K. Karar Tarihi: 14.04.2016
KONUT DOKUNULMAZLIĞINI İHLAL ETME SUÇU – SANIK MÜDAFİİNİN LEHE HÜKÜMLERİN UYGULANMASI TALEBİNİN HÜRRİYETİ BAĞLAYICI CEZANIN ADLİ PARA CEZASINA VEYA SEÇENEK YAPTIRIMLARA ÇEVRİLMESİ TALEBİNİ DE KAPSADIĞI HALDE KARAR VERİLMEDİĞİ – HÜKMÜN BOZULMASI

ÖZET: Sanık müdafiinin lehe hükümlerin uygulanması talebinin hürriyeti baglayıcı cezanın TCK maddesinde düzenlenen adli para cezasına veya seçenek yaptırımlara çevrilmesi talebini de kapsadıgı halde, bu konuda bir karar verilmemesi hükmün bozulmasını gerektirmistir.
(5237 S. K. m. 50, 53, 62, 142, 245) (ANY. MAH. 08.10.2015 T. 2014/140 E. 2015/85 K.)

Dava ve Karar: Geregi görüsülüp düsünüldü:
1- Sanık hakkında hırsızlık ve baskasına ait banka veya kredi kartlarının izinsiz kullanılması suretiyle yarar saglama suçlarından kurulan hükümlere yönelik yönelik temyiz incelemesinde; 6545 sayılı Yasa ile TCK.nun 142/1-b maddesi yürürlükten kaldırılmıs ise de, anılan suçun 142/2-h maddesinde düzenlenmis olması ve bu düzenlemenin açıkça sanık aleyhine bulunması ve sanık hakkında TCK.nun 245/1. maddesi uyarınca hapis cezası yanında adli para cezasına da hükmolunması gerektiginin gözetilmemesi, TCK.nun 62. maddesi uyarınca 1/6 oranında yapılan indirim ile sonuç cezanın 2 yıl 6 ay hapis yerine, hesap hatası sonucu 2 yıl 4 ay hapis olarak eksik ceza tayini aleyhe temyiz bulunmadıgından bozma nedeni yapılmamıs; 5237 sayılı TCK.nun 53. maddesindeki hak yoksunluklarının, Anayasa Mahkemesi’nin 24.11.2015 tarih ve 29542 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüge giren 08.10.2015 gün ve 2014/140 esas, 2015/85 karar sayılı iptal kararı gözetilerek infaz asamasında degerlendirilmesi mümkün görülmüstür.

Yapılan yargılamaya, dosya içerigine, toplanıp karar yerinde gösterilen ve degerlendirilen delillere, olusa ve mahkemenin sorusturma sonucunda olusan inanç ve takdirine, suçun olusumuna ve niteligine uygun kabul ve uygulamasına, hukuka uygun, yasal ve yeterli olarak açıklanan gerekçeye göre sanık müdafiinin, temyiz itirazları yerinde görülmediginden reddiyle hükümlerin oybirligiyle ONANMASINA,
2- Sanık hakkında konut dokunulmazlıgını ihlal etme suçu yönünden kurulan hükme yönelik yapılan incelemeye gelince;
a- Sanık müdafiinin lehe hükümlerin uygulanması talebinin hürriyeti baglayıcı cezanın 5237 sayılı TCK.nun 50. maddesinde düzenlenen adli para cezasına veya seçenek yaptırımlara çevrilmesi talebini de kapsadıgı halde, bu konuda bir karar verilmemesi,
b- 5237 sayılı TCK.nun 53. maddesindeki hak yoksunluklarının, Anayasa Mahkemesi’nin 24.11.2015 tarih ve 29542 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüge giren 08.10.2015 gün ve 2014/140 esas, 2015/85 karar sayılı iptal kararı gözetilerek degerlendirilmesinde zorunluluk bulunması,

SONUÇ: Yasaya aykırı, sanık müdafiinin temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüs oldugundan hükmün bu sebeplerden dolayı 5320 sayılı Yasanın 8/l. naddesi geregince uygulanması gereken CMUK.nun 321. maddesi uyarınca BOZULMASINA, 14.04.2016 gününde oybirligi ile karar verildi.