Davacının borcunu ödediğini yazılı delil ile ispatlayamadığı ve son malikin taşınmazları tapu siciline güven ilkesi uyarınca satın aldığı hakkında Yargıtay Kararı

YARGITAY 1. Hukuk Dairesi Esas: 2016/ 8652 Karar: 2019 / 3796 Karar Tarihi: 13.06.2019 ÖZET: Davacının borcunu ödediğini yazılı delil ile ispatlayamadığı, son malikin taşınmazları tapu siciline güven ilkesi uyarınca satın aldığı ve TMK’nın … maddesinde anılan koruyuculuktan yararlanacağı gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiştir. Hükmün onanması gerekmiştir. (4721 S. K. m. 1023) (6098 S. K. […]

Read more...

Yüz promilin üstü alkollü olduğunun ve bu alkol miktarıyla güvenli sürüş yeteneğini kaybettiğinin kabulü gerektiği hakkında Yargıtay Kararı

Yargıtay 12.Ceza Dairesi Esas: 2019/ 2904 Karar: 2019 / 8951 Karar Tarihi: 17.09.2019 ÖZET: Adli Tıp Kurumu 5. İhtisas Kurulu raporlarında istikrarlı bir şekilde vurgulandığı üzere; 100 promilden yüksek olarak saptanan alkol düzeyinin, güvenli sürüş yeteneğini kaybettireceğinin bilimsel olarak kabulü gerektiği ve 11.06.2013 tarihinde yürürlüğe giren 6487 sayılı Kanunun 19. maddesi ile değişik 2918 sayılı […]

Read more...

Davalı asile (tutuklu ve hükümlü) tebliğine dair tebliğ mazbatasında memurun adı soyadı ve imzası bulunmadığından kararın davalıya tebliği usulsüz olduğu hakkında Yargıtay Kararı

YARGITAY 2. Hukuk Dairesi Esas: 2019/ 5204 Karar: 2019 / 12819 Karar Tarihi: 26.12.2019 ÖZET: Tebligat Kanununun 19. ve Tebligat Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmeliğin 28. maddesinde, tutuklu ve hükümlülere tebligatın yapılmasını bu kişilerin bulunduğu kurum müdürünün, müdür yoksa orayı idare eden memurun temin edeceği düzenlenmiştir. Tebligat Kanununun 23/9. maddesinde tebliğ mazbatasının tebliğ evrakı kime verilmişse […]

Read more...

Define Arama Yönetmeliği

Define Arama Yönetmeliği RGT: 27.01.1984 RG NO: 18294 Amaç Madde 1 – Bu yönetmeliğin amacı; 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu’nda belirtilen yerler dışında define aramalarında uyulacak esasları belirlemektedir. Kapsam Madde 2 – Bu yönetmelik; define arama ruhsatının verilmesine, define arayıcıdan istenecek belgelere, aramanın nasıl yapılacağına ve çıkan defineden arayıcıya tanınacak haklara ilişkin […]

Read more...

Anayasa Mahkemesinin 18/6/2020 Tarihli ve 2017/39987 Başvuru Numaralı Kararı (tam yargı davasının süre aşımı gerekçesine dayanılarak reddedilmesi nedeniyle mahkemeye erişim hakkının ihlal edildiği iddiası)

T.C ANAYASA 1.Bölüm Esas: 2017/ 39987 Karar: 2020 / Karar Tarihi: 18.06.2020 (2709 S. K. m. 13, 36) (2577 S. K. m. 7, 11, 12, 13) (6216 S. K. m. 50) (Anayasa Mahkemesi İçtüzüğü m. 79) (ANY. MAH. 23.02.2016 T. 2013/8896 E.) (ANY. MAH. 18.09.2013 T. 2012/969 E.) (ANY. MAH. 07.11.2013 T. 2012/791 E.) (ANY. […]

Read more...

İl Özel İdareleri İle İl Özel İdarelerinin Üyesi Oldukları Mahalli İdare Birlikleri Personelinin Görevde Yükselme Ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Yönetmelik

İl Özel İdareleri İle İl Özel İdarelerinin Üyesi Oldukları Mahalli İdare Birlikleri Personelinin Görevde Yükselme Ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Yönetmelik Kurum: İçişleri Bakanlığı Kabul Tarihi: 22.07.2020 RGT: 22.07.2020 RG NO: 31193 BİRİNCİ BÖLÜM: Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, liyakat ve kariyer ilkeleri çerçevesinde, hizmet gerekleri ve […]

Read more...

Kullanmak için uyuşturucu madde bulundurma suçu yargılamasında tedavi ve denetimli serbestlik tedbirinin infazının devamına karar verilmesi gerekirken mahkumiyet hükmü kurulması hakkında Yargıtay Kararı

YARGITAY 10.Ceza Dairesi Esas: 2018/ 2267 Karar: 2019 / 5066 Karar Tarihi: 10.07.2019 ÖZET: Tebligat Kanununa göre … , tebligatın bilinen en son adrese yapılması gerektiği, bilinen en son adresin tebligata elverişli olmadığının anlaşılması veya tebligat yapılamaması halinde, muhatabın adres kayıt sisteminde bulunan yerleşim yeri adresi, bilinen en son adresi olarak kabul edilip tebligatın bu […]

Read more...

Aynı takvim yılı içinde birden fazla sahte fatura düzenleme eyleminin zincirleme suç oluşturduğu hakkında Yargıtay Kararı

YARGITAY 11.Ceza Dairesi Esas: 2017/ 8974 Karar: 2019 / 6012 Karar Tarihi: 09.09.2019 – ÖZET: Aynı takvim yılına ait birden fazla sahte fatura düzenlenmesi veya kullanılması hâlinde zincirleme suç hükümlerinin uygulanması gerektiği dikkate alınarak, sanık hakkında TCK’nin 43. maddesinin 1. fıkrasının uygulanması gerektiğinin gözetilmemesi, b) Faturaların KDV indirimine konu edilmelerine göre, 25.12.2007 olan suç tarihinin […]

Read more...

Dava dışı şirketler ile il özel idaresi arasındaki hukuki ilişkinin ispatına yönelik sözleşmeler temin edildikten sonra dosya kapsamındaki tüm deliller birlikte değerlendirilmesi hakkında Yargıtay Kararı

YARGITAY 22.Hukuk Dairesi Esas: 2017/ 24008 Karar: 2019 / 16508 Karar Tarihi: 17.09.2019 ÖZET: Davalı Bakanlığın husumet itirazının yerinde olmadığına karar verilmesi halinde de, davacıya ait işe giriş bildirgeleri, işten ayrılış bildirgeleri, işyeri tescil bilgileri de dahil olmak üzere uyuşmazlık konusu döneme ilişkin tüm Sosyal Güvenlik Kurumu kayıtları, dava dışı şirketler ile İl Özel İdaresi […]

Read more...

Yüklenici tarafından karşılanması gereken iskan masraflarının saptanarak, belirlenecek bu tutarın arsa sahibine ödenmek üzere depo edilmesi halinde tescil talebinin kabul edilmesi gerektiği

15. Hukuk Dairesi 2020/486 E. , 2020/811 K. “İçtihat Metni” Mahkemesi : Tüketici Mahkemesi Yukarıda tarih ve numarası yazılı hükmün temyizen tetkiki davalı … vekili tarafından istenmiş ve temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla dosyadaki kağıtlar okundu gereği konuşulup düşünüldü: K A R A R Dava, davalılar arasında imzalanan 20.10.2008 günlü satış vaadi ve […]

Read more...