İlave Tedbirler İçin Başvuru Yolu

17 Kasım 2020 tarih ve 31307 sayılı Resmî Gazete yayımlanarak yürürlüğe giren ve 7075 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Alınması Gereken Tedbirler İle Bazı Kurum Ve Kuruluşlara Dair Düzenleme Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabul Edilmesine Dair Kanunun “ İlave tedbirler için başvuru yolu ” başlıklı Geçici 4. maddesi ile (Ek:11/11/2020-7256/41 md.) aşağıdaki düzenlemeler getirilmiştir. […]

Read more...

Kullanmak için uyuşturucu madde bulundurma suçu yargılamasında tedavi ve denetimli serbestlik tedbirinin infazının devamına karar verilmesi gerekirken mahkumiyet hükmü kurulması hakkında Yargıtay Kararı

YARGITAY 10.Ceza Dairesi Esas: 2018/ 2267 Karar: 2019 / 5066 Karar Tarihi: 10.07.2019 ÖZET: Tebligat Kanununa göre … , tebligatın bilinen en son adrese yapılması gerektiği, bilinen en son adresin tebligata elverişli olmadığının anlaşılması veya tebligat yapılamaması halinde, muhatabın adres kayıt sisteminde bulunan yerleşim yeri adresi, bilinen en son adresi olarak kabul edilip tebligatın bu […]

Read more...

Aynı takvim yılı içinde birden fazla sahte fatura düzenleme eyleminin zincirleme suç oluşturduğu hakkında Yargıtay Kararı

YARGITAY 11.Ceza Dairesi Esas: 2017/ 8974 Karar: 2019 / 6012 Karar Tarihi: 09.09.2019 – ÖZET: Aynı takvim yılına ait birden fazla sahte fatura düzenlenmesi veya kullanılması hâlinde zincirleme suç hükümlerinin uygulanması gerektiği dikkate alınarak, sanık hakkında TCK’nin 43. maddesinin 1. fıkrasının uygulanması gerektiğinin gözetilmemesi, b) Faturaların KDV indirimine konu edilmelerine göre, 25.12.2007 olan suç tarihinin […]

Read more...

Nakil Aracının Müsaderesine Yer Olmadığı Hakkında Yargıtay Kararı

“İçtihat Metni” 19. Ceza Dairesi 2019/2204 E. ,  2020/8547 K.  MAHKEMESİ: Asliye Ceza Mahkemesi SUÇ: 5607 Sayılı Kanuna Aykırılık HÜKÜM: Mahkumiyet, Nakil Aracının Müsaderesine Yer Olmadığı Yerel Mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle; başvurunun süresi kararın niteliği ve suç tarihine göre dosya incelendi, gereği görüşülüp düşünüldü: Temyiz isteğinin reddi nedenleri bulunmadığından işin esasına geçildi. Yerel Mahkemece, […]

Read more...

Hüküm ve kararlarda, başvurulacak kanun yolu, başvuru yapılacak mercii, başvuru şekli, süresi ve bu sürenin ne zaman başlayacağının açıkça ve ilgiliyi yanıltmayacak biçimde gösterilmesi gerekir.

YARGITAY  14.Ceza Dairesi  Esas: 2018/ 6818  Karar: 2018 / 7664  Karar Tarihi: 20.12.2018 (2709 S. K. m. 40) (5271 S. K. m. 34, 231, 232) (5237 S. K. m. 53)  ÖZET: Anayasa’nın 40/2, 5271 sayılı CMK’nın 34/2, 231/2 ve 232/6. maddeleri uyarınca, hüküm ve kararlarda, başvurulacak kanun yolu, başvuru yapılacak mercii, başvuru şekli, süresi ve […]

Read more...

Medula sisteminde reçetenin yer alıp almadığının uzman bilirkişilerce araştırılması lüzumu

Yargıtay 11.Ceza Dairesi Esas:  2017/2196 Karar: 2017/2365 Karar Tarihi: 29.03.2017 ÖZET: Bahse konu reçetenin onaylı bir örneği dosya arasına girmiş ise de “Medula” sisteminde reçetenin yer alıp almadığı uzman bilirkişilerce araştırılarak sonucuna göre karar verilmesi gerektiği gözetilerek 5271 sayılı Kanun’a uygun bir soruşturmanın bulunmadığı bir durumda, soruşturma yapılmasını sağlamak maksadıyla itirazın kabul edilmesi yerine, yazılı […]

Read more...

Kasten öldürmeye teşebbüs ve kasten yaralama ayrımı hakkında

1. Ceza Dairesi          2015/3811 E. 2016/3183 K. “İçtihat Metni” TÜRK MİLLETİ ADINA 1- Sanık .. hakkında, mağdur .karşı kasten yaralama suçundan CMK’nun 231/5. maddesi uyarınca verilen hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına dair karar, aynı Yasanın 231/12. maddesi uyarınca itiraz yasa yoluna tabi olup temyiz kabiliyeti bulunmadığından, söz konusu kararın itiraz merciince incelenmesi mümkün görülmüştür. 2- […]

Read more...

Delillerin tamamı sözlü anlatımla oluştuğunda, çelişme halinde hangi tarafın anlatımına hangi gerekçe ile üstünlük tanındığının denetlenebilir şekilde açıklanması gerekir.

T.C YARGITAY 6.Ceza Dairesi Esas: 2015 / 4384 Karar: 2016 / 5229 Karar Tarihi: 21.06.2016 ÖZET: Tamamı sözlü anlatımdan oluşan delillerin birbirleri ile çelişmesi halinde hangi tarafın anlatımına hangi gerekçe ile üstünlük tanındığı açıklanarak vicdani kanı ilkesine uygun gerekçelendirilebilir ve temyiz mercii tarafından denetlenmesi mümkün bir sonuca ulaşması gerekirken yeterli gerekçe gösterilmeden ve sebepleri açıklanmadan, […]

Read more...

Gerekçeli Kararda tehdite ilişkin sözler ve kanıtlar denetime olanak verecek şekilde gösterilmesi gerekir.

T.C YARGITAY 6.Ceza Dairesi Esas: 2015 / 7770 Karar: 2016 / 4846 Karar Tarihi: 08.06.2016 ÖZET: Mahkemece, sanıkların birlikte ve silahla tehditte bulundukları da kabul edilmiş ise de; sanıkların, katılanlar ile aralarında geçen olayda, katılanları tehdit ettiklerine ilişkin sözler ve kanıtların neler olduğu denetime olanak verecek biçimde gösterilmeden, yetersiz gerekçeyle adı geçen sanıkların hükümlülüklerine karar […]

Read more...

Sanık Hakkında Mağdura Karşı Asta Müessir Fiil Suçunu İşlediğinin Kabulüyle Kurulması Gereken Mahkumiyet Hükmü Olduğunda Kuşku Bulunmaması

Esas No: 2012/57 Karar No: 2012/56 ASKERİ YARGITAY Daireler Kurulu Karar Tarihi: 26.04.2012 SANIK HAKKINDA MAĞDURA KARŞI ASTA MÜESSİR FİİL SUÇUNU İŞLEDİĞİNİN KABULÜYLE KURULMASI GEREKEN MAHKUMİYET HÜKMÜ OLDUĞUNDA KUŞKU BULUNMAMASI ÖZET: Dört ayrı eylemi nedeniyle dava açılmış olan ve temyiz isteminde bulunmamış olan sanık hakkında beş ayrı hüküm, beş ayrı eylemi nedeniyle dava açılmış olan ve temyiz isteminde bulunmuş […]

Read more...