İddiayı ispatlamak için başkaca delil yoksa ses kaydı kullanılabilir.

Yargıtay  12.Ceza Dairesi Esas:  2014/13474 Karar: 2015/3 Karar Tarihi: 12.01.2015 KASTEN YARALAMA VE TEHDİT SUÇU – SANIĞIN HABERLEŞME İÇERİĞİNİ KAYDEDİP BU KAYDI İÇEREN CDYİ DAVA DOSYASINA DELİL OLARAK VERDİĞİ – SANIĞIN EYLEMİNİN BOŞANMA DAVASINDAKİ İDDİASINI İSPATLAMA AMACINI TAŞIDIĞI – BERAATİN İSABETLİ OLDUĞU ÖZET: Sanığın, haberleşme içeriğini kaydedip, bu kaydı içeren CD’yi, görülmekte olan dava dosyasına […]

Read more...

İpoteğin Terkini/Fekki Davasında Görevli Mahkeme

İpoteğin terkini davasının açılacağı görevli mahkeme, ipotek alacaklısı ve borçlusu arasında ipoteğin tesisini sağlayan sözleşmenin niteliğine göre değişmektedir. T.C. YARGITAY 19.Hukuk Dairesi Esas: 2016/6413 Karar: 2017/133 Karar Tarihi: 16.01.2017 ÖZET: İpotek lehtarı ve teminat altına alınan borçlu arasında imzalanan sözleşme ticari nitelikte olup bu durumda uyuşmazlığın ticaret mahkemesinde görülmesi gerektiği ve görev hususunun kamu düzenine […]

Read more...

Kuru tarım arazisi niteliğindeki taşınmazın değeri belirlenirken yüzde beş oranında kapitalizasyon faizi uygulanması gerekir.

Kuru tarım arazisi niteliğindeki taşınmazın değeri belirlenirken yüzde beş oranında kapitalizasyon faizi uygulanması gerekir. Yargıtay 5.Hukuk Dairesi 2017/4286 E. 2017/10406 K. Karar Tarihi: 10.04.2017 KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN TESPİTİ DAVASI – KURU TARIM ARAZİSİ NİTELİĞİNDEKİ TAŞINMAZIN DEĞERİ BELİRLENİRKEN YÜZDE BEŞ ORANINDA KAPİTALİZASYON FAİZİ UYGULANMASI GEREKTİĞİ – ORANIN YÜZDE ALTI OLARAK KABULÜ İLE AZ BEDEL TESPİTİ – HÜKMÜN […]

Read more...

İcra takibinden önce yapılan ödemeden alacaklının haberdar edilmemesi

İcra takibinden önce yapılan ödeme den; alacaklı veya vekili haberdar edilmediği takdirde takibin başlatılmasında herhangi bir usulsüzlük bulunmamaktadır. Bu durumda borçlunun takip masrafları, icra vekalet ücretinden ve faizden sorumlu olduğunun kabulü gerekir. T.C. YARGITAY 8.Hukuk Dairesi Esas:  2017/1771 Karar: 2017/3135 Karar Tarihi: 08.03.2017 ÖZET: Mahkemece, TBK’nun 100. maddesi (BK’nun 84. maddesi) ve İİK’nun 33. maddesi […]

Read more...

Müşterek çocuğun bizzat dinlenmesi ile kişisel ilişki yönünden karar verilmesi gerektiği hakkında

Müşterek çocuğun bizzat dinlenmesi ile kişisel ilişki yönünden karar verilmesi gerektiği hakkında Yargıtay Kararı T.C. YARGITAY 2. Hukuk Dairesi Esas:  2017/1253 Karar: 2017/3362 Karar Tarihi: 27.03.2017 BOŞANMA DAVASI – MAHKEMECE İDRAK ÇAĞINDAKİ ÇOCUĞUN BİZZAT DİNLENEREK KİŞİSEL İLİŞKİ YÖNÜNDEN GÖRÜŞÜ ALINMASI GEREKTİĞİ – EKSİK İNCELEME VE ARAŞTIRMA İLE HÜKÜM KURULMASI – HÜKMÜN BOZULMASI ÖZET: Mahkemece idrak […]

Read more...

İnternet Üzerinden Yapılan Hakaret ve Tehditin Tespiti ve İspatı

İnternet Üzerinden Yapılan Hakaret ve Tehditin Tespiti ve İspatı Teknolojinin gelişmesi ve sosyal medya ortamlarının çoğalması ile sosyal hayatın büyük bir bölümü de internete taşınmış oldu. Bu durum aynı zamanda suçların da işlendiği yeni ortamları oluşturdu. İnternet üzerinden yapılan hakaret ve tehdit inanılmaz boyutlara ulaştı. Bu suçların işlenmesi kolaylaştığı halde ispatı maalesef zorlaştı. İşte bu […]

Read more...

Kamu yararına mülkiyet hakkının ihlal edildiğine ilişkin Anayasa Mahkemesi Kararı

Başvuru, iş yeri olarak kiraya verilen taşınmazın bulunduğu sokak yaya ve araç trafiğine kapatıldığı için kira gelirinin azalmış olması nedeniyle mülkiyet hakkının; Mahkeme ve Danıştay kararlarında kusursuz sorumluluk ilkesinin tartışılmamış olması nedeniyle de gerekçeli karar hakkının ihlal edildiği iddialarına ilişkindir.

Read more...

Ekonomik göstergelerdeki değişim dikkate alındığında, mahkemece artırılan nafaka miktarı az olup, hakkaniyet ilkesine uygun bulunmamıştır.

Tarafların tespit edilen sosyal ekonomik durumları, nafakanın niteliği, nafakanın hükmedildiği tarih ile eldeki dava arasında geçen süre, müşterek çocuğun yaşı, eğitim durumu, ihtiyaçları, ekonomik göstergelerdeki değişim dikkate alındığında, mahkemece artırılan nafaka miktarı az olup, TMK 4. maddesinde vurgulanan hakkaniyet ilkesine uygun bulunmamış, bu nedenle hükmün bozulması gerekmiştir.

Read more...