Kamu Davası Açılarak Mahkumiyet Hükmü Verilmiş Olması Halinde Trafik Güvenliğini Tehlikeye Sokma Suçu Bakımından “Hüküm Verilmesine Yer Olmadığı” Kararı Verilmesi Gerektiği

ÖZET: Yaralanma olayına ilişkin olarak 6584 suç numarası ile ayrı işlem yapıldığının belirtilmesi karşısında, mahkemece sanık hakkında taksirle yaralama suçu nedeniyle yürütülen işlemler hakkında araştırma yapılarak buna ilişkin kayıtların dosyaya getirtilmesi, taksirle yaralama suçu bakımından kamu davası açılmış olması halinde kovuşturmanın beraber yürütülmesi için birleştirme kararı verilmesi gerektiği, kamu davası açılarak mahkumiyet hükmü verilmiş olması […]

Read more...

Görevi Kötüye Kullanma Suçundan Açılan Kamu Davasında Davacının Beraat Etmiş Olmasının İşlemler Nedeniyle Sorumluluğu Bulunmadığı Anlamına Gelmediği

ÖZET: …. İdare Mahkemesince verilen temyize konu kararla; davacı hakkında yürütülen disiplin soruşturması kapsamında tespit edilen hususların sübuta erdiğinin yargı kararlarıyla da sabit olduğu hususu dikkate alındığında, davacının İl Müdürlüğünün en üst amiri olması nedeniyle bu işlemlerden sorumluluğunun bulunduğu sonucuna varıldığından, Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı’nın işleminin (Olur’unun) 10. sayfasında yer alan “Bu itibarla, esasında menfaat […]

Read more...

Tebliğ zarfında yeni bir adres tespit edilememesi durumunda ticaret sicil memurluğundan gelen ticari sicil adresine usulüne uygun tebliğ gerektiğine dair karar

Tebligat zarfında yeni bir adres tespit edilememesi durumunda ticaret sicil memurluğundan gelen ticari sicil adresine usulüne uygun tebliğ gerektiğine dair karar YARGITAY 10. Hukuk Dairesi Esas: 2016/17324 Karar: 2019/3427 Karar Tarihi: 11.04.2019 TESPİT DAVASI – TEBLİGATIN İADE GELMESİ TEBLİGAT YAPILAMAMASI İADE ZARFINDA YENİ BİR ADRES TESPİT EDİLEMEMESİ DURUMUNDA TİCARET SİCİL MEMURLUĞUNDAN GELEN TİCARİ SİCİL ADRESİNE […]

Read more...

Davalının iyiniyetli olarak hareket edip etmediğinin duraksamaya yer vermeyecek şekilde ortaya çıkarılması

YARGITAY 1. Hukuk Dairesi Esas Yıl/No: 2019/948 Karar Yıl/No: 2019/4072 Karar tarihi: 25.06.2019 MENFİ TESPİT TAPU İPTALİ VE TESCİL DAVASI – DAVALININ İYİNİYETLİ OLARAK HAREKET EDİP ETMEDİĞİNİN DURAKSAMAYA YER VERMEYECEK ŞEKİLDE ORTAYA ÇIKARILMASI – HÜKMÜN BOZULMASI ÖZET: Davalı …’un .. sayılı TMK’nın … maddesi koruyuculuğundan yararlanıp yararlanmayacağının üzerinde durulması, taraf delillerinin bu yön ile toplanması, […]

Read more...

Haber içeriğine erişimin engellenmesinin ifade ve basın özgürlüklerini ihlal edildiği hakkında Anayasa Mahkemesi Kararı

(2709 S. K. m. 13, 26, 28) (5651 S. K. m. 9) (6216 S. K. m. 50) (Anayasa Mahkemesi İçtüzüğü m. 79) (ANY. MAH. 26.10.2017 T. 2014/5552 E.) (ANY. MAH. 18.09.2013 T. 2012/969 E.) (ANY. MAH. 07.06.2018 T. 2014/8875 E.) RGT: 26.04.2019 RG NO: 30756 İKİNCİ BÖLÜM KARAR IPS İLETİŞİM VAKFI BAŞVURUSU (2) Başvuru Numarası: […]

Read more...

Çeklerde ilk ciro lehtar tarafından yapılmadığında ciro silsilesinde kopukluk oluşur.

  ÖZET: Davalılar vekilinin, davalı … ve … yönünden yaptığı temyiz istemine gelince; dava konusu çeklerde davalı … keşideci, davacı … Tarım Ltd. Şti lehtar konumundadır. Çeklerdeki ilk cironun lehtar tarafından yapılması gerekir, oysa dava konusu çeklerde ilk ciro lehtar tarafından yapılmadığından ciro silsilesinde kopukluk oluştuğu gibi, davacı lehtar kendisinden sonra gelen cirantalara karşı alacak […]

Read more...

Hüküm ve kararlarda, başvurulacak kanun yolu, başvuru yapılacak mercii, başvuru şekli, süresi ve bu sürenin ne zaman başlayacağının açıkça ve ilgiliyi yanıltmayacak biçimde gösterilmesi gerekir.

YARGITAY  14.Ceza Dairesi  Esas: 2018/ 6818  Karar: 2018 / 7664  Karar Tarihi: 20.12.2018 (2709 S. K. m. 40) (5271 S. K. m. 34, 231, 232) (5237 S. K. m. 53)  ÖZET: Anayasa’nın 40/2, 5271 sayılı CMK’nın 34/2, 231/2 ve 232/6. maddeleri uyarınca, hüküm ve kararlarda, başvurulacak kanun yolu, başvuru yapılacak mercii, başvuru şekli, süresi ve […]

Read more...

Büyükşehir Belediyelerine bağlanmış olan köylere ilişkin davalarda Belediye Başkanlığının da davaya katılımı sağlanarak taraf teşkili sağlanması gerektiği hakkında Yargıtay Kararı

Yargıtay 20. Hukuk Dairesi 2016/12079 E. , 2019/1171 K. “İçtihat Metni” MAHKEMESİ :Asliye Hukuk Mahkemesi Taraflar arasındaki davanın yapılan duruşması sonunda kurulan hükmün Yargıtayca incelenmesi davalı … vekili tarafından istenilmekle, süresinde olduğu anlaşılan temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra dosya incelendi, gereği düşünüldü: K A R A R Davacı dava dilekçesinde sınırlarını bildirdiği, … köyünde bulunan taşınmazın […]

Read more...

Ticareti Usulüne Aykırı Terk Etme Suçu Yargılamasının Uzlaşmaya Tabii Olduğu Hakkında İstinaf Kararı

İSTANBUL BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ 15. Ceza Dairesi Esas: 2017/1249 Karar: 2017/1578 Karar Tarihi: 29.05.2017 TİCARETİ USULÜNE AYKIRI TERK ETMEK SUÇU – DÜZENLENEN SUÇ YÖNÜNDEN UZLAŞMA KURUMUNUN UYGULANMASINA ENGEL TEŞKİL ETMEDİĞİ – SUÇUN İŞLENMESİNDEN SONRA FAİL İLE MAĞDUR ARASINDAKİ ÇEKİŞMEYİ BİR UZLAŞTIRMACININ GİRİŞİMİYLE KISA ZAMANDA TARAFLARIN ÖZGÜR İRADELERİYLE VE ADLİ MERCİLER DAHA FAZLA MEŞGUL EDİLMEDEN SONUÇLANDIRMAYI […]

Read more...

Davada zamanaşımı def’inin ileri sürülmesinin dürüstlük kurallarına aykırı olup olmaması hakkında Yargıtay Kararı

Yargıtay 11. Hukuk Dairesi 2016/7453 E. 2017/2869 K. K. Tarihi: 15.05.2017 Konu : Davada zamanaşımı def’inin ileri sürülmesinin dürüstlük kurallarına aykırı olup olmaması. ÖZET: Taraflar arasında çekişmesiz olduğu üzere, yurt dışında çalışan davacıdan “Hisse Devir ve Kabul Sözleşmesi” başlıklı belgeler karşılığında para tahsil edilmiş ve davalı tarafın da kabul ettiği üzere toplanan paralar bakımından kişilerin gerçekten […]

Read more...