Define Arama Yönetmeliği

Define Arama Yönetmeliği RGT: 27.01.1984 RG NO: 18294 Amaç Madde 1 – Bu yönetmeliğin amacı; 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu’nda belirtilen yerler dışında define aramalarında uyulacak esasları belirlemektedir. Kapsam Madde 2 – Bu yönetmelik; define arama ruhsatının verilmesine, define arayıcıdan istenecek belgelere, aramanın nasıl yapılacağına ve çıkan defineden arayıcıya tanınacak haklara ilişkin […]

Read more...

Anayasa Mahkemesinin 18/6/2020 Tarihli ve 2017/39987 Başvuru Numaralı Kararı (tam yargı davasının süre aşımı gerekçesine dayanılarak reddedilmesi nedeniyle mahkemeye erişim hakkının ihlal edildiği iddiası)

T.C ANAYASA 1.Bölüm Esas: 2017/ 39987 Karar: 2020 / Karar Tarihi: 18.06.2020 (2709 S. K. m. 13, 36) (2577 S. K. m. 7, 11, 12, 13) (6216 S. K. m. 50) (Anayasa Mahkemesi İçtüzüğü m. 79) (ANY. MAH. 23.02.2016 T. 2013/8896 E.) (ANY. MAH. 18.09.2013 T. 2012/969 E.) (ANY. MAH. 07.11.2013 T. 2012/791 E.) (ANY. […]

Read more...

İl Özel İdareleri İle İl Özel İdarelerinin Üyesi Oldukları Mahalli İdare Birlikleri Personelinin Görevde Yükselme Ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Yönetmelik

İl Özel İdareleri İle İl Özel İdarelerinin Üyesi Oldukları Mahalli İdare Birlikleri Personelinin Görevde Yükselme Ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Yönetmelik Kurum: İçişleri Bakanlığı Kabul Tarihi: 22.07.2020 RGT: 22.07.2020 RG NO: 31193 BİRİNCİ BÖLÜM: Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, liyakat ve kariyer ilkeleri çerçevesinde, hizmet gerekleri ve […]

Read more...

Kullanmak için uyuşturucu madde bulundurma suçu yargılamasında tedavi ve denetimli serbestlik tedbirinin infazının devamına karar verilmesi gerekirken mahkumiyet hükmü kurulması hakkında Yargıtay Kararı

YARGITAY 10.Ceza Dairesi Esas: 2018/ 2267 Karar: 2019 / 5066 Karar Tarihi: 10.07.2019 ÖZET: Tebligat Kanununa göre … , tebligatın bilinen en son adrese yapılması gerektiği, bilinen en son adresin tebligata elverişli olmadığının anlaşılması veya tebligat yapılamaması halinde, muhatabın adres kayıt sisteminde bulunan yerleşim yeri adresi, bilinen en son adresi olarak kabul edilip tebligatın bu […]

Read more...

Aynı takvim yılı içinde birden fazla sahte fatura düzenleme eyleminin zincirleme suç oluşturduğu hakkında Yargıtay Kararı

YARGITAY 11.Ceza Dairesi Esas: 2017/ 8974 Karar: 2019 / 6012 Karar Tarihi: 09.09.2019 – ÖZET: Aynı takvim yılına ait birden fazla sahte fatura düzenlenmesi veya kullanılması hâlinde zincirleme suç hükümlerinin uygulanması gerektiği dikkate alınarak, sanık hakkında TCK’nin 43. maddesinin 1. fıkrasının uygulanması gerektiğinin gözetilmemesi, b) Faturaların KDV indirimine konu edilmelerine göre, 25.12.2007 olan suç tarihinin […]

Read more...

Dava dışı şirketler ile il özel idaresi arasındaki hukuki ilişkinin ispatına yönelik sözleşmeler temin edildikten sonra dosya kapsamındaki tüm deliller birlikte değerlendirilmesi hakkında Yargıtay Kararı

YARGITAY 22.Hukuk Dairesi Esas: 2017/ 24008 Karar: 2019 / 16508 Karar Tarihi: 17.09.2019 ÖZET: Davalı Bakanlığın husumet itirazının yerinde olmadığına karar verilmesi halinde de, davacıya ait işe giriş bildirgeleri, işten ayrılış bildirgeleri, işyeri tescil bilgileri de dahil olmak üzere uyuşmazlık konusu döneme ilişkin tüm Sosyal Güvenlik Kurumu kayıtları, dava dışı şirketler ile İl Özel İdaresi […]

Read more...

Yüklenici tarafından karşılanması gereken iskan masraflarının saptanarak, belirlenecek bu tutarın arsa sahibine ödenmek üzere depo edilmesi halinde tescil talebinin kabul edilmesi gerektiği

15. Hukuk Dairesi 2020/486 E. , 2020/811 K. “İçtihat Metni” Mahkemesi : Tüketici Mahkemesi Yukarıda tarih ve numarası yazılı hükmün temyizen tetkiki davalı … vekili tarafından istenmiş ve temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla dosyadaki kağıtlar okundu gereği konuşulup düşünüldü: K A R A R Dava, davalılar arasında imzalanan 20.10.2008 günlü satış vaadi ve […]

Read more...

Duruşma vakti hazır olan tanıklar süresinde bildirilmemiş olsa da dinlenilmelidir.

Yargıtay 4. Hukuk Dairesi 2017/2692 E. 2020/153 K. “İçtihat Metni” MAHKEMESİ:Asliye Hukuk Mahkemesi Davacı … vekili Avukat … tarafından, davalılar … ve diğerleri aleyhine 26/12/2014 gününde verilen dilekçe ile alacak istenmesi üzerine mahkemece yapılan yargılama sonunda; davanın reddine dair verilen 26/04/2016 günlü kararın Yargıtayca incelenmesi davacı vekili tarafından süresi içinde istenilmekle temyiz dilekçesinin kabulüne karar […]

Read more...

Nakil Aracının Müsaderesine Yer Olmadığı Hakkında Yargıtay Kararı

“İçtihat Metni” 19. Ceza Dairesi 2019/2204 E. ,  2020/8547 K.  MAHKEMESİ: Asliye Ceza Mahkemesi SUÇ: 5607 Sayılı Kanuna Aykırılık HÜKÜM: Mahkumiyet, Nakil Aracının Müsaderesine Yer Olmadığı Yerel Mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle; başvurunun süresi kararın niteliği ve suç tarihine göre dosya incelendi, gereği görüşülüp düşünüldü: Temyiz isteğinin reddi nedenleri bulunmadığından işin esasına geçildi. Yerel Mahkemece, […]

Read more...

Kira İlişkisinin Devri

   6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu 1 Temmuz 2012 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Fakat bazı maddelerin yürürlük tarihi 1 Temmuz 2020 olarak belirlenmiştir. İşbu yazımızda yürürlüğü ertelenen “ kira ilişkisinin devri ” başlıklı 323. maddesini ele alacağız.    TBK’nın kira ilişkisinin devri başlıklı 323. maddesi “Kiracı, kiraya verenin yazılı rızasını almadıkça, kira ilişkisini başkasına devredemez. Kiraya […]

Read more...