İş Akdinin Yasal İhbar Öneli Verilerek Feshedileceğinin Davacı İşçiye Bildirildiği – İş Arama İzni Kullandırılmadıysa Bunun Ayrı Dava Konusu Yapılabileceği – İhbar Tazminatına İlişkin Talebin Reddi Gereği

Yargıtay 22.Hukuk Dairesi Esas: 2017/6106 Karar: 2017/5265 Karar Tarihi: 13.03.2017 İşçi Alacakları Davası – İş Akdinin Yasal İhbar Öneli Verilerek Feshedileceğinin Davacı İşçiye Bildirildiği – İş Arama İzni Kullandırılmadıysa Bunun Ayrı Dava Konusu Yapılabileceği – İhbar Tazminatına İlişkin Talebin Reddi Gereği ÖZET: Hasta eğitim sorumlusu olarak çalışan davacının iş akdinin yasal ihbar öneli verilerek feshedileceğinin […]

Read more...

Yanlış Tebligat Adresi Bildirme Tarihindeki Durumun Zabıta Aracılığıyla Tespit Edilmesi Gerekir

Yargıtay 19. Ceza Dairesi Esas No: 2016/2683 Karar No: 2017/8879 Karar Tarihi: 30.10.2017 Yanlış Tebligat Adresi Bildirme-Sanığın Mernis Adresi Olarak Bildirdiği Adreste Yine Belirttiği Tarihlerde Oturup Oturmadığının Zabıta Aracılığıyla Tespit Edilmesi Gerektiği. 7201/m.53 ÖZET : Tebligat yapılacak hallerde isim veya adresi yanlış bildirmek suçundan kurulan hükmün incelenmesinde; Sanığın savunmasında, 2007-2008 yılları arasında bu adreste oturmasına rağmen […]

Read more...

Tanık Beyanlarına Göre Belirlenen Tatil Alacaklarından Takdiri İndirim Yapılması Gereği Hakkında Yargıtay Kararı

Tanık Beyanlarına Göre Belirlenen Tatil Alacaklarından Takdiri İndirim Yapılması Gereği Hakkında Yargıtay Kararı YARGITAY 9.Hukuk Dairesi Esas: 2017/4586 Karar: 2017/7639 Karar Tarihi: 02.05.2017 İşçi Alacakları Davası – Hafta Tatili Çalışmaları İle Ulusal Bayram Ve Genel Tatil Çalışmalarının Tanık Beyanlarına Göre Belirlendiği – Tanık Beyanlarına Göre Belirlenen Tatil Alacaklarından Takdiri İndirim Yapılması Gereği ÖZET: Hafta tatili çalışmaları ile […]

Read more...

Mernis adresine çıkartılan tebligat zarfları “açık mavi renk” olmalıdır.

Mernis adresine çıkartılan tebligat zarfları “açık mavi renk” olmalıdır. Aşağıda bulunan  mevzuat ve yargıtay kararları gereği Tebligat Kanunu’nun 21/2. maddesine göre mernis adresine çıkartılan tebligat zarflarının açık mavi renk olması gerektiği açıktır. Fakat uygulamada bu duruma hiç rastlanılmamaktadır. Tebligat Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmeliğin “Bilinen adreste tebligat” başlıklı 16. maddesinin 2. fıkrasında; Bilinen en son adresin […]

Read more...

Mahkeme kararı kesinleşinceye kadar eşler anlaşmalı boşanma kararından vazgeçebilirler.

“Mahkeme kararı kesinleşinceye kadar eşler anlaşmalı boşanma kararından vazgeçebilirler. ” konulu Yargıtay Kararı aşağıdadır. Yargıtay 2. Hukuk Dairesi 2015/25933 E. 2017/3698 K. Karar Tarihi: 03.04.2017 Boşanma Davası – Anlaşmalı Boşanma Yönünde Oluşan Karar Kesinleşinceye Kadar Eşlerin Anlaşmalı Boşanmadan Cayabileceği – Anlaşmalı Boşanma Olarak Açılan Davanın Çekişmeli Boşanma Davası Olarak Görülmesi Gereği ÖZET: Anlaşmalı boşanma yönünde oluşan […]

Read more...

Gizli olmayan ve herkes tarafından bilinen kişisel veriler de hukuka aykırı eylemlere karşı korunmalıdır.

Ceza Genel Kurulu 2017/829 E. , 2017/363 K. “İçtihat Metni” Verileri hukuka aykırı olarak yayma suçundan sanık …’nun beraatine ilişkin, Beykoz 2. Asliye Ceza Mahkemesince verilen 21.04.2011 gün ve 347-380 sayılı hükmün, katılan vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine Yargıtay 12. Ceza Dairesince 18.11.2013 gün ve 33362-25776 sayı ile; “…Dosya kapsamına göre; katılanın, 12.04.2007 tarihinde, bilgisi […]

Read more...

Yargılamayla ilgili bilgi sahibi olmak; hukuki dinlenilme hakkı kapsamındadır.

Yargılamayla ilgili bilgi sahibi olmak; hukuki dinlenilme hakkı kapsamındadır. Yargıtay 22. Hukuk Dairesinin kararına göre; mahkemeye sunulmuş olan maddi hatanın düzeltilmesi talepli dilekçenin davanın diğer taraflarına da tebliği sağlanmalıdır. Aksi halde hukuki dinlenilme hakkının ihlali gerçekleşmiş olmaktadır. İşbu konuya ilişkin Yargıtay kararı aşağıdadır. 22. Hukuk Dairesi 2017/35624 E., 2017/13688 K. “İçtihat Metni” Y A R G […]

Read more...

İlama dayalı bir alacağın ilamsız takip konusu yapılamayacağı hakkında Yargıtay Genel Kurulu Kararı

YARGITAY Büyük Genel Kurul Esas: 2017 / 2 Karar: 2017 / 3 Karar Tarihi: 26.05.2017 ÖZET: İlamların genel haciz yolu ile ilamsız takibe konu edilmesinin icra hukukuna ve yargılama tekniğine uygun düşmediği, bu yola başvurmakta alacaklının hukuki yararının bulunmadığı gibi borçlunun hukuki durumunun ağırlaştırıldığı ve taraflar arasındaki menfaatler dengesinin bozulduğu sonucuna varılmış ve içtihatların “ilama […]

Read more...

İddiayı ispatlamak için başkaca delil yoksa ses kaydı kullanılabilir.

Yargıtay  12.Ceza Dairesi Esas:  2014/13474 Karar: 2015/3 Karar Tarihi: 12.01.2015 KASTEN YARALAMA VE TEHDİT SUÇU – SANIĞIN HABERLEŞME İÇERİĞİNİ KAYDEDİP BU KAYDI İÇEREN CDYİ DAVA DOSYASINA DELİL OLARAK VERDİĞİ – SANIĞIN EYLEMİNİN BOŞANMA DAVASINDAKİ İDDİASINI İSPATLAMA AMACINI TAŞIDIĞI – BERAATİN İSABETLİ OLDUĞU ÖZET: Sanığın, haberleşme içeriğini kaydedip, bu kaydı içeren CD’yi, görülmekte olan dava dosyasına […]

Read more...