Vakıflar Yönetmeliği

Vakıflar Yönetmeliği Kurum: Vakıflar Genel Müdürlüğü Kabul Tarihi: 27.09.2008 RGT: 27.09.2008 RG No: 27010 BİRİNCİ KISIM: Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM: Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 – (DEĞİŞİK MADDE RGT: 10.11.2013 RG NO: 28817)  (1) Bu Yönetmelik; yeni vakıfların kuruluşu, vakıfların yönetimi, faaliyetleri, denetimlerine ilişkin usûl ve esaslar ile Vakıflar Meclisi, […]

Read more...

Planların Kademeli Birlikteliği İlkesi ve Korunması Gerekli Orman ve Ekolojik Değerlerin Daraltılması

Planların Kademeli Birlikteliği İlkesi ve Korunması Gerekli Orman ve Ekolojik Değerlerin Daraltılması Nedeniyle Planlama Esaslarına ve Şehircilik İlkelerine Aykırılık DANIŞTAY  6. Daire  Esas: 2013/ 9073 Karar Tarihi: 30.04.2019 ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞINCA 7.2.2013 TARİHİNDE ONAYLANAN MUĞLA-BODRUM-YALIÇİFTLİĞİ 1/25.000 ÖLÇEKLİ İLAVE-REVİZYON ÇEVRE DÜZENİ PLANI İLE 26.12.2012 TARİHİNDE ONAYLANAN 1/100.000 ÖLÇEKLİ AYDIN-MUĞLA-DENİZLİ ÇEVRE DÜZENİ PLANI REVİZYONU DEĞİŞİKLİĞİNİN İPTALİ […]

Read more...

Taşınmazın Üzerindeki Bitki Örtüsünün Cinsi Yaşı Dağılımı Kapalılık Oranının Açıklandığı Müşterek İmzalı Ve Krokili Ek Rapor Alınması Gereği

YARGITAY 20.Hukuk Dairesi Esas: 2018/ 5624 Karar: 2019 / 6302 Karar Tarihi: 05.11.2019 ÖZET: Çekişmeli taşınmazın bulunduğu alanı kapsayan en eski tarihli hava fotoğrafları bulunduğu yerlerden getirtildikten sonra; dava dosyasının hükme esas alınan raporları düzenleyen fen ve orman bilirkişilerine tevdi ile hava fotoğrafları ölçekleri kadastro paftası ölçeğine, yine kadastro paftası ölçeği de hava fotoğrafları ölçeğine […]

Read more...

Eser Sözleşmesinde Dava Edilen Kısım İçin Dava Tarihinden Önce, Islah İle Arttırılan Kısım İçin de Islah Harcının Yatırıldığı Tarihten Önce Davacının Usulüne Uygun Temerrüt İhtarı Olmaması

YARGITAY 15.Hukuk Dairesi Esas: 2018/ 5633 Karar: 2019 / 3399 Karar Tarihi: 09.09.2019 ÖZET: Eser sözleşmesinden kaynaklanan uyuşmazlıklarda yüklenici veya iş sahibinin saptanan alacağına faiz yürütülebilmesi için alacağın kararlaştırılan vadede ödenmemiş ya da alacaklının yöntemine uygun ihtarı ile borçlunun temerrüde düşürülmüş olması zorunludur (818 sayılı BK 101 ve 6098 sayılı TBK 112. maddesi). Somut olayda […]

Read more...

Jandarma Genel Komutanlığı İnsangücü İhtiyacının Planlanması Hakkında Yönetmelik

Jandarma Genel Komutanlığı İnsangücü İhtiyacının Planlanması Hakkında Yönetmelik Kurum: İçişleri Bakanlığı Kabul Tarihi: 03.09.2020 RGT: 03.09.2020 RG NO: 31233 BİRİNCİ BÖLÜM: Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Jandarma Genel Komutanlığının ihtiyaçlarına cevap verecek nicelik ve nitelikte insan kaynağının temini ve yetiştirilmesine yönelik yapılacak planlamaların esaslarını belirlemektir. Kapsam MADDE […]

Read more...

Anayasa Mahkemesinin 18/6/2020 Tarihli ve 2016/14352 Başvuru Numaralı Kararı (ruhsatsız binanın yıkılmasından doğan zararın tazmin edilmemesi nedeniyle mülkiyet hakkının ihlal edildiği iddiası)

T.C ANAYASA 1.Bölüm Esas: 2016/ 14352 Karar: 2020 / Karar Tarihi: 18.06.2020 (AİHS 1 NOLU PROTOKOL) (2709 S. K. m. 13, 35, 56) (3194 S. K. m. 20, 21, 22, 32) (2577 S. K. m. 27) (Anayasa Mahkemesi İçtüzüğü m. 80) (KERİMAN TEKİN VE DİĞERLERİ – TÜRKİYE DAVASI) (TİRYAKİOĞLU – TÜRKİYE DAVASI) (ANY. MAH. 09.01.2019 […]

Read more...

Davalının dava konusu senedin malen düzenlendiğini teminat senedi olmadığını savunduğu, senedin ihdas nedeni bölümünde malen kaydı bulunduğu, davacının iddiasını yazılı delille ispatlaması gerektiğine dair Yargıtay Kararı

YARGITAY 19.Hukuk Dairesi Esas: 2016/ 5412 Karar: 2017 / 6403 Karar Tarihi: 28.09.2017 ÖZET: Birleşen davada davacı, dava konusu senedin teminat senedi olduğunu ve bedelinin ödendiğini iddia etmiş, davalı ise dava konusu senedin malen düzenlendiğini, teminat senedi olmadığını savunmuştur. Gerçekten senedin ihdas nedeni bölümünde “malen” kaydı bulunmaktadır. Hal böyle olunca somut olayda senedin teminat senedi […]

Read more...

Davacının borcunu ödediğini yazılı delil ile ispatlayamadığı ve son malikin taşınmazları tapu siciline güven ilkesi uyarınca satın aldığı hakkında Yargıtay Kararı

YARGITAY 1. Hukuk Dairesi Esas: 2016/ 8652 Karar: 2019 / 3796 Karar Tarihi: 13.06.2019 ÖZET: Davacının borcunu ödediğini yazılı delil ile ispatlayamadığı, son malikin taşınmazları tapu siciline güven ilkesi uyarınca satın aldığı ve TMK’nın … maddesinde anılan koruyuculuktan yararlanacağı gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiştir. Hükmün onanması gerekmiştir. (4721 S. K. m. 1023) (6098 S. K. […]

Read more...

Yüz promilin üstü alkollü olduğunun ve bu alkol miktarıyla güvenli sürüş yeteneğini kaybettiğinin kabulü gerektiği hakkında Yargıtay Kararı

Yargıtay 12.Ceza Dairesi Esas: 2019/ 2904 Karar: 2019 / 8951 Karar Tarihi: 17.09.2019 ÖZET: Adli Tıp Kurumu 5. İhtisas Kurulu raporlarında istikrarlı bir şekilde vurgulandığı üzere; 100 promilden yüksek olarak saptanan alkol düzeyinin, güvenli sürüş yeteneğini kaybettireceğinin bilimsel olarak kabulü gerektiği ve 11.06.2013 tarihinde yürürlüğe giren 6487 sayılı Kanunun 19. maddesi ile değişik 2918 sayılı […]

Read more...

Davalı asile (tutuklu ve hükümlü) tebliğine dair tebliğ mazbatasında memurun adı soyadı ve imzası bulunmadığından kararın davalıya tebliği usulsüz olduğu hakkında Yargıtay Kararı

YARGITAY 2. Hukuk Dairesi Esas: 2019/ 5204 Karar: 2019 / 12819 Karar Tarihi: 26.12.2019 ÖZET: Tebligat Kanununun 19. ve Tebligat Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmeliğin 28. maddesinde, tutuklu ve hükümlülere tebligatın yapılmasını bu kişilerin bulunduğu kurum müdürünün, müdür yoksa orayı idare eden memurun temin edeceği düzenlenmiştir. Tebligat Kanununun 23/9. maddesinde tebliğ mazbatasının tebliğ evrakı kime verilmişse […]

Read more...